Previous slide
Next slide

ข่าวสารและกิจกรรม

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

เอส.เอ.อินเตอร์ฟู้ด เรามุ่งมั่นที่จะ...

เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสาน ร่วมพัฒนาสร้างงานให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

ปรัชญาองค์กร

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ชุมชน

เติมรอยยิ้มให้เกษตรกร สร้างความสุขให้ผู้บริโภค

บริษัท เอส.เอ.อินเตอร์ฟู้ด แอนด์ ไรซ์โปรดักส์ จำกัด

จำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รองรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของ “แสนรักฟาร์ม”