เกี่ยวกับเรา

          บริษัท เอส.เอ. อินเตอร์ฟู้ด แอนด์ ไรซ์ โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของ “แสนรักฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานบนพื้นที่รวม 3 แปลงจำนวน 100 ไร่ โดยมีแปลงหลักจำนวน 60 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2517 คุณตาสมคิด ผลานิสงค์ ได้รับส่วนแบ่งมรดกที่ดินจากบิดา มารดา คือ นายมาและนางเงิน เป็นที่ดินผืนใหญ่อยู่ใกล้ภูเขาแต่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวและอ้อย เป็นส่วนใหญ่ หลายสิบปีที่คุณตาสมคิดพยายามนำทฤษฎีเกษตรพอเพียงมาปรับใช้แล้วตั้งชื่อตามบิดามารดา เป็น ‘ทฤษฎีโคกหนองนา เงินมาโมเดล’ พื้นที่จึงถูกปรับให้มีแหล่งกักเก็บน้ำและระบบชลประทานภายในไร่ ต้นไม้หลายพันต้นถูกปลูกในทุกปี คุณตาจะบอกกล่าวไว้เสมอว่า ที่ดินมีมูลค่า หากมีความจำเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้จะสามารถตัดขายเปลี่ยนเป็นเงินได้และให้ปลูกทดแทนไว้ให้รุ่นต่อไป     

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

พันธกิจ

เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมแบบผสมผสาน ร่วมพัฒนาสร้างงานให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ชุมชน

ปรัชญาองค์กร

เติมรอยยิ้มให้เกษตรกร สร้างความสุขให้ผู้บริโภค