แสนรักฟาร์ม

แสนรักฟาร์มเป็นเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

บนพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 8 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิทำการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยเพื่อจัดจำหน่ายต่อผู้บริโภค เน้นผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในทุกช่วงอายุ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านและสนับสนุนการสร้างงานในท้องถิ่น  

ในปัจจุบันแสนรักฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ มีปณิธานในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ต่อคนในชุมชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจ รวมถึงมีการประสานความร่วมมือไปยังส่วนส่งเสริมการเกษตรจากจังหวัดชัยภูมิ  วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายและมหาวิทยาลัยในเขตบริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการด้านผลิตวัตุดิบและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจด้านเกษตรอินทรีย์สามารถเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาและปรับใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด